RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych Edit sp z o.o., z siedzibą w 00-768 Warszawa, ul. Kostrzewskiego 1, tel. 227804678, e-mail – handlowy@edit.net.pl w celach związanych z przedstawieniem oferty, zawarciem oraz wykonywaniem usług na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług, jak również w celach związanych z dochodzeniem roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody, w celach określonych w Państwa oświadczeniu.


Ponadto informujemy, że:

1. Państwa dane nie są profilowane.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty trzecie, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, urzędy skarbowe, jak również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Państwa dane osobowe, mogą zostać Państwu udostępnione w każdym czasie, za wcześniejszym uzgodnieniem terminu w siedzibie Administratora.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. prawo dostępu do danych osobowych

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. prawo do przenoszenia danych

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych


W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.


Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


W przypadku nie podania danych, gdy ich podanie jest obowiązkowe, nie będzie możliwym prawidłowe wykonywanie umowy zawartej między Państwem a Administratorem.